Головна | Реєстрація | Вхід | RSSЧетверг, 01.10.2020, 09:59

Сваринівський НВК "ЗОШ 1-2 ст. - ДНЗ"

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 56
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Статут закладу освіти

Загальні положення

1.1. Сваринівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради Рівненської області, створений рішенням районної ради (шляхом реорганізації Сваринівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Городецької сільської ради Володимирецького району Рівненської області) знаходиться у комунальній власності Володимирецької районної ради.

1.2. Юридична адреса Сваринівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів-дошкільного навчального закладу» (Сваринівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»):

34381 Рівненська область, Володимирецький район, село Сварині, вулиця Радянська, 65 тел. 6-43-33

1.3. Сваринівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради Рівненської області (далі - Сваринівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ») є юридичною особою, має самостійний баланс в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

Сваринівський НВК складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного. Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту базової загальної середньої освіти.

1.4. Засновником і власником Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» є Володимирецька районна рада Рівненської області. Сваринівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» знаходиться в оперативному управлінні відділу освіти та виховання Володимирецької РДА

1.5. Головною метою Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової середньої та дошкільної освіти.

1.6. Головним завданням Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» є:

1

- забезпечення реалізації права громадян на базову загальну середню та дошкільну освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та

інших народів і націй;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів і вихованців поваги до Конституції України (254к/96-ВР), державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та базової загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів;

- реалізація права учнів і вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів і вихованців;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

1.7. Діяльність Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» проводиться відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, власного статуту.

Дошкільний підрозділ може працювати за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин, 10,5 годин. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні, канікули.

1.8. Сваринівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» самостійно приймає рішення і

2

здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством

України, та власним статутом.

1.9. Сваринівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі:

- зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

У Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» навчання проводиться

українською мовою.

Сваринівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію, визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти та виховання Володимирецької райдержадміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні види морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів.

3

1.12. У Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» можуть створюватися та функціонувати різні форми методичної роботи відповідно до кваліфікації та потреб педпрацівників.

1.13. Медичне обслуговування учнів та вихованців, та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються закладами охорони здоров’я району.

Організація харчування учнів та дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до чинного законодавства. Для дітей дошкільного віку встановлюється трьохразове харчування.

Взаємовідносини Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу.

2.1. Сваринівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» провадить свою діяльність відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», визначаються перспективи його розвитку.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, сім’ї, молоді і спорту України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» затверджується відділом освіти та виховання Володимирецької райдержадміністрації.

2.3 Навчально – виховний процес у дошкільному підрозділі Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки, сім’ї молоді і спорту України , у шкільному – регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки, сім’ї, молоді і спорту України. Організація навчально-виховного процесу у Сваринівському НВК «ЗОШ

4

І-ІІ ст. - ДНЗ» здійснюється відповідно до положень про дошкільний, загальноосвітній навчальні заклади та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки, сім’ї, молоді і спорту України.

2.4. Сваринівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формою навчання.

Приймання дітей дошкільного віку до Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі, як правило , відповідно до території обслуговування.

Зарахування учнів та вихованців до Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу та вихованців дошкільного підрозділу ).

У разі потреби учень і вихованець може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності письмової заяви батьків та довідки про зарахування учня до іншого навчального закладу .

Переведення дітей з однієї дошкільної вікової групи до іншої, формування новостворених груп, здійснюється наприкінці навчального року (квітень-травень). За дитиною зберігається місце в Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.6. З урахуванням потреб населення та місцевих умов Сваринівський НВК

«ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» приймає рішення про створення груп продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

5

2.7. Структура навчального року та режим роботи учнів, та вихованців встановлюються Сваринівським НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» в межах часу, що

передбачений робочим навчальним планом за погодженням з відділом освіти та виховання Володимирецької райдержадміністрації.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік розпочинається відповідно до типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки, сім’ї, молоді і спорту України.

2.8. Відволікання учнів та вихованців від навчальних занять та інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Тривалість канікул для учнів 1-9 класів протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» становить: у перших класах - 35 хвилин, у 2-4 класах-40 хвилин, у 5-9 класах-45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти та виховання Володимирецької районної державної адміністрації та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, який складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителями відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, навчальних програм та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів і вихованців, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі здійснюється словесна характеристика знань учнів у навчанні. За рішенням педагогічної ради може надаватися словесна характеристика знань учнів другого класу.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та результати державної

6

підсумкової атестації.

2.14. Результати семестрового, річного підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.15. Порядок переведення і випуск учнів Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» визначається у порядку затвердженому Міністерством освіти і науки, сім’ї, молоді і спорту України.

2.16. Учням, які закінчили певний ступінь Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», видається відповідний документ про освіту:

випускникам 4-х класів – табель

випускникам 9-х класів – свідоцтво про базову загальну середню освіту

Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.17. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу ІІ ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки, сім’ї, молоді і спорту України.

ІІІ. Виховний процес

3.1. Виховання учнів у Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної освіти, а вихованців – під час занять та інших режимних моментів.

3.2. У Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» забороняється утворення та діяльність організаційних структур, політичних партій, а також релігійних організацій та воєнізованих формувань.

Цілі виховного процесу в Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України,

інших нормативно – правових актах.

Примусове залучення учнів та вихованців Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» до вступу в будь – які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в

7

зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

3.3. Дисципліна в Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту закладу.

3.4. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів та вихованців забороняється.

ІV. Учасники навчально-виховного процесу

Учасниками навчально-виховного процесу в Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» є:

- діти дошкільного віку;

учні ;

керівники;

медичні та педагогічні працівники;

психологи, бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють.

4.2.Статус, права і обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.3.Учні та вихованці мають право:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять, профільного напряму;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

брати участь в роботі органів громадського самоврядування Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках,

8

конкурсах тощо;

на перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантна та варіативної частини

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

4.4. Учні та вихованці зобов’язані:

оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку;

4.5. Педагогічними працівниками Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду.

4.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про загальну середню освіту”, «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного навантаження педпрацівників визначається на підставі

9

законодавства директором Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» і затверджується відділом освіти та виховання Володимирецької районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

участь у роботі органів громадського самоврядування Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», в заходах пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

підвищення кваліфікації, перепідготовку у встановленому законодавством порядку;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

10

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

контролювати рівень навчальних досягнень учнів.

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН. Доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, директора Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виконувати статут закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору (контракту);

виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігти вживання ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

виконувати накази і розпорядження керівника Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», відділу освіти та виховання Володимирецької районної державної адміністрації;

брати участь у роботі педагогічної ради;

вести відповідну документацію.

11

4.9. Педпрацівники школи підлягають атестації педагогічних працівників відповідно до порядку , встановленого Міністерством освіти і науки, сім’ї, молоді і спорту України.

4.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

звертатись у відділ освіти та виховання Володимирецької районної державної адміністрації, до керівника Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчальновиховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Сваринівського НВК «ЗОШ ІІІ ст. - ДНЗ»;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» та у відповідних державних, судових органах;

приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

інші права, що визначені Конституцією України, законами, та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад.

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти, їх виховання , зобов’язані:

- своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

12

створювати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

V. Управління Сваринівським НВК

Оперативне управління Сваринівським НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» здійснює відділ освіти та виховання Володимирецької районної державної адміністрації. Безпосереднє керівництво Сваринівським НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, сім’ї, молоді і спорту України.

Директор Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» призначається та звільняється начальником відділу освіти та виховання Володимирецької

райдержадміністрації, шляхом укладання контракту за погодженням з президією районної ради.

Органом громадського самоврядування Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.

13

ДНЗ» є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівники Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»- зборами трудового колективу;

- учні 5-9 класів Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» - класними зборами;

- батьки, представники громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» - 15, учнів - 15, батьків і представників - 15.

Термін їх повноважень становить - 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» мають учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», Володимирецька районна рада.

Загальні збори:

- заслуховують звіт директора про здійснення керівництва Сваринівським НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної, фінансово-господарської

діяльності Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ».

5.3. У Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється цим статутом.

5.3.1. Метою діяльності ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» та

14

удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»;

розширення колегіальних форм управління Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ».;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

5.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату у Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та вихованців, набуття ними соціального досвіду, підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів та вихованців;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання учнів та вихованців ;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості базової загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів та вихованців, сприяння пошуку підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та вихованців Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного

15

колективу, учнів ІІ ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначається загальними зборами Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ».

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається включно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.3.4. Рада Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», Володимирецькою районною радою, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», доводиться в 7 денний термін до відома педагогічного колективу, учнів та вихованців, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» за рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації профспілкового комітету Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ».

16

5.3.5. Очолює раду Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих, культурно-масових заходів.

5.3.6. Рада Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»:

організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»;

затверджує режим роботи Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»;

сприяє формуванню мережі класів Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”; за відмінні успіхи у навчанні, випускникам видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних

17

предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів та вихованців, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями та вихованцями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти та виховання Володимирецької районної державної адміністрації пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями та вихованцями;

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням та вихованцям;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів та вихованців, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

18

розглядає питання здобуття обов’язкової базової загальної середньої освіти учнями та вихованцями;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів та вихованців;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

5.4. При Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки, сім’ї, молоді і спорту України.

5.5. У Сваринівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ».

5.6. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників Сваринівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ»;

варіативної складової робочого навчального плану;

морального

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Октябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Друзі сайту

Сайт створив Віктор Петрович Мялик © 2020